تیم ما، نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ایران، 1393

تیم ما، 1394